Akty prawne regulujące status spółki

Spółka działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o inne ustawy regulujące działalność spółek, w których udziały posiadają jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności: 

  • ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1577) 
  • ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 827) 
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 486)
  • ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)  
Skip to content