Majątek spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25 544 000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące) złotych i dzieli się na 25 544 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 


Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez Wspólników w następujący sposób: 

1) Gdański Uniwersytet Medyczny – 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; 

2) Politechnika Gdańska – 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; 

3) Uniwersytet Gdański – 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; 

4) Województwo Pomorskie – 7 910 (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7 910 000 (słownie: siedem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) złotych; 

5) Gmina Miasta Gdańska – 7 910 (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7 910 000 (słownie: siedem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) złotych; 

6) Gmina Miasta Gdyni – 7 810 (słownie: siedem tysięcy osiemset dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7 810 000 (słownie: siedem milionów osiemset dziesięć tysięcy) złotych; 

7) Miasto Słupsk – 450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 450.000,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 

8) Gmina Miejska Tczew – 211 (słownie: dwieście jedenaście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 211.000,00 (słownie: dwieście jedenaście tysięcy) złotych; 

9) Gmina Miasta Puck – 32 (trzydzieści dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 32.000,00 (słownie: trzydzieści dwa tysiące) złotych.  

10) Gmina Miasto Lębork – 81 (słownie: osiemdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 81.000,00 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych.  

11) Gmina Miejska Chojnice – 233 (słownie: dwieście trzydzieści trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 233.000 (dwieście trzydzieści trzy tysiące) złotych.

12) Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o. o. – 832 (słownie: osiemset trzydzieści dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 832.000,00 (osiemset trzydzieści dwa tysiące) złotych.

Skip to content